Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :de:
  De
  De
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :love:
  Love
  Love
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • شکلک 2
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :star:
  Star
  Star
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
تغییر پس زمینه