خطای قابل اخراج:


1- برای خطای شدید گناهكار باشد.


2- برای برخورد شدید گناهكار باشد


3- آب دهان انداختن به حریف یا هر شخص دیگر


4- وضعیت آشكار گل را با دست زدن از حریف سلب كند


5- وضعیت آشكار گل را از حركت رو به جلو حریف با خطایی كه جریمه پنالتی یا ضربه آزاد باشد سلب كند


6-استفاده از الفاظ اهانت آمیز و بی احترامی و فحش دادن


7- دومین اخطار در همان بازی