من ۱۸ساله هستم وزن پنجاه کیلووازفوتبال دفاع کردن روبهترازبقیه پست هابلدهستم