دانستن اصول ضدعفونی و استریلایزر موضوع مهمی برای ایمنی زیستی در آزمایشگاه است.
هدف اصلی از شستشو و ضدعفونی در آزمایشگاه ها کاهش عفونت ، آلودگی و حفاظت از کارکنان ، اساتید و دانشجویان میباشد. این دستورالعمل ها در ارتباط با همه کارشناسان و کارکنان آزمایشگاه و پرسنل خدماتی وسایر قسمت هایی است که از مواد ضد عفونی کننده برای گند زدایی تجهیزات و وسایل و ابزار استفاده میکنند . کلیه کارکنان خدماتی مرتبط با نظافت و ضد عفونی موظف به رعایت این دستورالعمل ها میباشند. کارشناسان عضو کمیته ایمنی دانشکده در هر آزمایشگاه نیز ضمن دادن آموزشهای لازم به پرسنل خدماتی می بایست بر چگونگی استفاده از مواد ضدعفونی کننده و گندزدا توسط آنان نظارت کامل داشته باشند.

از اهداف مهم تیم بهبود کیفیت ایمنی آزمایشگاه ها جهت گندزدایی:


  1. انتخاب ضدعفونی کننده مناسب
  2. به کارگیری روش های استاندارد ضدعفونی
  3. جلوگیری از هدر رفت و استفاده بی مورد از مواد ضدعفونی کننده
  4. استفاده از مواد ضدعفونی کننده موثر متناسب با نوع کاربرد آن و با غلظت صحیح
  5. کاهش انتقال عوامل عفونت را از ابزار وسایل وسطوح و محیط آزمایشگاه به کارکنان و دانشجویان