المان شهری ، یک هنر قدیمی

المان شهری چیست؟

المان شهری در ایران

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] ، ساختن شکل ها و مجسمه و سازه هاییمتشکل از شکلهای مهندسی ، حجم های بزرگ ، منحنی هایزیاد و فرم های بسیار مختلف که در کنار هم یک ماک بزرگ، مجسمه بزرگ ، و یا هر نماد دیگری را تشکیل می دهد.که یادآوری قشنگ و زیبایی را از نظر مخاطب به هنر می آموزد.المان های شهری شکلی از نوع بصری تلفیق از هنری بودن،صنعتی بودن و معماری داشتن تا مفهوم خاص را به بیننده برساندو آن را به فکر وا دارد. المان‌های شهری از جمله عنصرهای مهم در زیبا سازیدرون شهری محسابه می‌شوند. از دیگر آپشن های دیگر این نماد ها و شکل هابوجود آوردن یک فضای و محیط زیبا در سطح شهر ، تا بخش های مختلف شهرها رااز حالت معمول یک شکلی و تکراری خارج نمایند.
المان شهری
المان شهری _ گلدان
المان شهری _ دزد دریایی


المان شهری یک سازه زیبا جهت زیباسازی

المان شهری دارای یک مجموعه حساب های ریاضی و [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]و هندسی برحسب زیبایی و هنر می باشد این نوع سازه هاهمیشه در ذهن مخاطب ها مهمان بسیار خوب و جذاب می باشدنکات مهمی در مورد المان شهری در این مطلب گفته شده استاما مهمترین قسمت آن این است که هر سازه المان شهری کهساخته می شود بیش از ۹۰ درصد به علت شبیهبودن به فرهنگ و وضعیت فرهنگیان منطقه برمیگردد
المان شهری _ آتش نشان


اهمیت المان شهری در جذب توریسم

المان های شهری برای جذب مخاطب بسیار مناسب می باشندحال این را در نظر بگیریم که این مخاطبان ما میهمانان ما در خارجاز کشور باشند یعنی توریست این مسئله را در نظر داشته باشیدکه معمولاً این المان ها را می‌توان در جای کار گذاشت کهدر آنجا توریست ها خیلی کم رفت و آمد دارند این به خودیخود باعث رفت و آمد بسیار زیاد و پاخور توریست بسیار زیادیمی شود همچنین این نکته را در نظر داشته باشید که وقتیشما یک مجسمه یادمان را می بینید می توانید آن را برای حتّیآدرس‌ دهی هم استفاده کنید چون آن المان براساس نوع مصرف آن منطقه طراحی شده است‌.این نماد ها می توانند هر چیزی هم از لوکیشن منطقه اتفاقاتتاریخی در منطقه محل خیلی خاص و نکته خیلی مهم را نشان دهدبه خودی خود میتوانید با داشتن یک المان برای دیگران ذهنیتی تصویر دار از محلی منطقه خود داشته باشید
المان شهری - مرد نجار


تقسیم بندی المان های شهری

المان های شهری به سه نوع تقسیم می شوندگزینه اول المان نمایشی المان های نمایشی به صورتیکه از اسم آنها پیداست بیشتر برای نمایش یک مورد خاصتهیه و طراحی و اجرا و تولید می گردند بیشترین المانها همانندالمانهای نمایشگاه هنری خیلی خاص و کم در یک منطقه دیده می‌شوندبخش دوم المان بیان می باشد این المان ها بر عکس برخلاف نمونه های المان نمایشی هدف ذهنی خود را جهتانتقال پیام به مخاطب می دهند این نوع المان ها آنها معمولاًدر سطح شهر و میادین استفاده می شود همانند [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] سومین نوع المان المانهای مصرفی یا عملکرد مصرف می باشنداین نوع المانها که خیلی خاص می باشند و در عین حال هدفآنها راه اندازی کار ارباب رجوع نه به صورت اداری می باشدیعنی به این شکل که شما شاید در روز بیش از یکبار با اینالمان ها برخورد داشته باشید نکته قابل توجه این استکه این المان ها همان ایستگاه های اتوبوس بی آر تیایستگاههای تاکسی باجه های تلفن دکه های روزنامه فروشیو محیط های بسیار بزرگتری همانند مترو ها و تاسیسات دیگر از این قبیل می باشند
المان شهری


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

حتماً تا کنون به این فکر کرده اید که هدف از اینکه المان شهریرا در یک منطقه نصب می کند چه می باشد هدف از این نصبو اجرا در یک منطقه خاص می‌تواند اطلاع رساندن و معرفیکردن یکسری از مناطق خاص از لحاظ تاریخ جغرافی فرهنگ ووضعیت ذهنی و وضعیت روحی منطقه بوده باشد یا اصلاً به یکرویداد خیلی خاصی اشاره کند که این خود به نحوی یک برقرارکردن ارتباط مخاطب با این منطقه نسبت به المانی که در آنجاوجود دارد می باشد پس باید در نظر گرفت که هر موردی که در یکجا اجرا شده است بی دلیل نبوده و تدابیری برای آن اندیشه شدهاست برای مثال فرض کنید در یک میدان تره بار شمایک المان یا ماکت تبلیغاتی سبد میوه را می‌بینیم دلیل مشخصاست به این دلیل که آنجا مربوط به محصولات کشاورزی می باشد وما دقیقاً محصولی است المان یا ماکت تبلیغاتی میوه را در آن جا داریم
المان شهری بر چه اساسی ساخته می شود


المان ها ترکیباتی از پیکر تراشی که با صفحات منحنی به وجود می‌آیندمی باشد و در نهایت بر اساس مطالبی که در قبل گفتیماز خود خودنمایی فوق‌العاده‌ای را به نمایش می‌گذارند و همین کار باعثمی شود که مخاطب آن تا چند وقت ذهنشان درگیر این موارد باشددر واقع این موارد به صورتی میباشد که به صورت سمبول در شهر ودر آن منطقه برقراری ذهن ایجاد می کند نکته خیلی مهم تر از این داستانمی باشد که بیشتر افراد المان را با مجسمه یکی می‌دانند در واقعیتاین چنین نیست زیرا مجسمه از روی نگاه انتزاعی و غیرمستقیمبه یک موضوع اشاره می‌کند و گاهی نیست که ذهن یک انسانرا به خود درگیر کند شما فکر کنید المان هایی که با طراحی جذابو پیکره های خاصی ساخته شده اند می توانند به موجبجان بخشی و حرکت دورانی ذهن آدمی بلافاصله بعداز مشاهده کردن آنها در یک میدان شهر یا محیط گردد