Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • شکلک 2
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :star:
  Star
  Star
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
تغییر پس زمینه