Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • شکلک 2
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :star:
  Star
  Star
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
تغییر پس زمینه