Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • شکلک 2
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :star:
  Star
  Star
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :confused:
  Confused
  Confused
تغییر پس زمینه