Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • شکلک 2
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :star:
  Star
  Star
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :bee:
  Bee
  Bee
تغییر پس زمینه