Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :love:
  Love
  Love
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • شکلک 2
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :star:
  Star
  Star
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
تغییر پس زمینه