Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • com:-
  com
  com
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • شکلک 2
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :star:
  Star
  Star
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :applause:
  Applause
  Applause
تغییر پس زمینه