Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :love:
  Love
  Love
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • شکلک 2
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :star:
  Star
  Star
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
تغییر پس زمینه