Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • شکلک 2
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :star:
  Star
  Star
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
تغییر پس زمینه