Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • love::
  love::
  love::
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • lol:-
  lol
  lol
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • think::
  think::
  think::
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :/danc
  danc
  danc
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • :look:
  Look
  Look
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • ::bow
  box
  box
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :real:
  Real
  Real
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • شکلک 2
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :star:
  Star
  Star
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :frown:
  Frown
  Frown
تغییر پس زمینه