Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • شکلک 2
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :star:
  Star
  Star
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
تغییر پس زمینه