Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :real:
  Real
  Real
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • شکلک 2
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :star:
  Star
  Star
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
تغییر پس زمینه