Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • شکلک 2
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :star:
  Star
  Star
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
تغییر پس زمینه