Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :love:
  Love
  Love
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • شکلک 2
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :star:
  Star
  Star
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
تغییر پس زمینه