Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :/danc
  danc
  danc
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • ::bow
  box
  box
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :real:
  Real
  Real
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • شکلک 2
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :star:
  Star
  Star
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
تغییر پس زمینه