Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :love:
  Love
  Love
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • شکلک 2
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :star:
  Star
  Star
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :angel:
  Angel
  Angel
تغییر پس زمینه