Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • شکلک 2
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :star:
  Star
  Star
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
تغییر پس زمینه