Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • lol:-
  lol
  lol
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • think::
  think::
  think::
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • :look:
  Look
  Look
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :de:
  De
  De
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • love::
  love::
  love::
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :real:
  Real
  Real
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • شکلک 2
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :star:
  Star
  Star
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mad:
  Mad
  Mad
تغییر پس زمینه