Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • lol:-
  lol
  lol
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :/danc
  danc
  danc
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • :look:
  Look
  Look
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • love::
  love::
  love::
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • ::bow
  box
  box
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :real:
  Real
  Real
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • شکلک 2
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :star:
  Star
  Star
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
تغییر پس زمینه