Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • lol:-
  lol
  lol
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • think::
  think::
  think::
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :/danc
  danc
  danc
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • :look:
  Look
  Look
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • love::
  love::
  love::
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • ::bow
  box
  box
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :real:
  Real
  Real
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • شکلک 2
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :star:
  Star
  Star
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
تغییر پس زمینه