Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • love::
  love::
  love::
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • lol:-
  lol
  lol
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • think::
  think::
  think::
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :/danc
  danc
  danc
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • :look:
  Look
  Look
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :real:
  Real
  Real
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • شکلک 2
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :star:
  Star
  Star
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
تغییر پس زمینه