Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • think::
  think::
  think::
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • :look:
  Look
  Look
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • love::
  love::
  love::
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • lol:-
  lol
  lol
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :real:
  Real
  Real
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • شکلک 2
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :star:
  Star
  Star
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
تغییر پس زمینه