Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :de:
  De
  De
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :love:
  Love
  Love
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • شکلک 2
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :star:
  Star
  Star
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
تغییر پس زمینه