Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • com:-
  com
  com
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • شکلک 2
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :star:
  Star
  Star
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
تغییر پس زمینه