Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :real:
  Real
  Real
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • شکلک 2
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :star:
  Star
  Star
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
تغییر پس زمینه