Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • :look:
  Look
  Look
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • love::
  love::
  love::
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • lol:-
  lol
  lol
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • think::
  think::
  think::
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :real:
  Real
  Real
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • شکلک 2
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :star:
  Star
  Star
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
تغییر پس زمینه