Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :de:
  De
  De
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :love:
  Love
  Love
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • شکلک 2
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :star:
  Star
  Star
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
تغییر پس زمینه