Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • lol:-
  lol
  lol
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • think::
  think::
  think::
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :-ang
  ang
  ang
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • :/danc
  danc
  danc
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • om::
  om::
  om::
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • :look:
  Look
  Look
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • love::
  love::
  love::
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • ::bow
  box
  box
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :real:
  Real
  Real
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • شکلک 2
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :star:
  Star
  Star
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :dread:
  Dread
  Dread
تغییر پس زمینه