Design & Developed BY Patira

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • شکلک 1
 • :ooogh:
  Ooogh
  Ooogh
 • :shogh:
  Shogh
  Shogh
 • lol:-
  lol
  lol
 • :ghosse:
  Ghosse
  Ghosse
 • :daghighan:
  Daghighan
  Daghighan
 • :gijjj:
  Gijjj
  Gijjj
 • think::
  think::
  think::
 • :okh:
  Okh
  Okh
 • lay_;;
  laylay
  laylay
 • :figur:
  Figur
  Figur
 • :-ang
  ang
  ang
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :tafakkor:
  Tafakkor
  Tafakkor
 • :ey babaaa:
  Ey Babaaa
  Ey Babaaa
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • tazim::
  tazim::
  tazim::
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • eterza::-
  eteraz
  eteraz
 • :eynak:
  Eynak
  Eynak
 • :/danc
  danc
  danc
 • :chakoshi:
  Chakoshi
  Chakoshi
 • :sohappy:
  Sohappy
  Sohappy
 • om::
  om::
  om::
 • :morde:
  Morde
  Morde
 • :ohum:
  Ohum
  Ohum
 • :khelal dandoon:
  Khelal Dandoon
  Khelal Dandoon
 • crying::-
  cry
  cry
 • :evaa:
  Evaa
  Evaa
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :sigarii:
  Sigarii
  Sigarii
 • :luuugh:
  Luuugh
  Luuugh
 • :nishkhand:
  Nishkhand
  Nishkhand
 • :eee:
  Eee
  Eee
 • :khandeeeee bahal:
  Khandeeeee Bahal
  Khandeeeee Bahal
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :ehe:
  Ehe
  Ehe
 • ki::
  ki::
  ki::
 • :look:
  Look
  Look
 • :delgarmi:
  Delgarmi
  Delgarmi
 • :khahesh:
  Khahesh
  Khahesh
 • :aaaaaa:
  Aaaaaa
  Aaaaaa
 • :chi migi:
  Chi Migi
  Chi Migi
 • :yes:
  Yes
  Yes
 • :kissss:
  Kissss
  Kissss
 • :death:
  Death
  Death
 • :babaa:
  Babaa
  Babaa
 • :scare3:
  Scare3
  Scare3
 • :de:
  De
  De
 • :ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :ookk:
  Ookk
  Ookk
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :chakerim:
  Chakerim
  Chakerim
 • love::
  love::
  love::
 • :hooora2:
  Hooora2
  Hooora2
 • :ajibeee:
  Ajibeee
  Ajibeee
 • :haaa:
  Haaa
  Haaa
 • chomagh
  chomagh
  chomagh
 • :aaaa:
  Aaaa
  Aaaa
 • :ruunn:
  Ruunn
  Ruunn
 • :ogh:
  Ogh
  Ogh
 • entezar::
  entezar::
  entezar::
 • ashem:-
  ashem
  ashem
 • :danc:
  Danc
  Danc
 • :whistle3:
  Whistle3
  Whistle3
 • dallliii
  dalli
  dalli
 • roz::
  roz::
  roz::
 • :rooz:
  Rooz
  Rooz
 • :bia baghalam:
  Bia Baghalam
  Bia Baghalam
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • :ahaaaaaa:
  Ahaaaaaa
  Ahaaaaaa
 • :jeddiiiii:
  Jeddiiiii
  Jeddiiiii
 • mas:-
  maskhare
  maskhare
 • :daghon:
  Daghon
  Daghon
 • :fek konam:
  Fek Konam
  Fek Konam
 • :hapoo:
  Hapoo
  Hapoo
 • :wc:
  Wc
  Wc
 • tars::
  tars::
  tars::
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :teeth:
  Teeth
  Teeth
 • :eyvalla:
  Eyvalla
  Eyvalla
 • :afarin:
  Afarin
  Afarin
 • :hooora:
  Hooora
  Hooora
 • :sooot:
  Sooot
  Sooot
 • :neww:
  Neww
  Neww
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :hehehe:
  Hehehe
  Hehehe
 • :-shad
  shad
  shad
 • lagh::
  lagh::
  lagh::
 • shikam::-
  shikam
  shikam
 • ::bow
  box
  box
 • :babyy:
  Babyy
  Babyy
 • :narahat:
  Narahat
  Narahat
 • :seshoar:
  Seshoar
  Seshoar
 • heey::
  heey::
  heey::
 • :gol:
  Gol
  Gol
 • :pinokio:
  Pinokio
  Pinokio
 • heee::
  heee
  heee
 • :jadide:
  Jadide
  Jadide
 • gam:-
  game
  game
 • binam
  binam
  binam
 • :mage mishe:
  Mage Mishe
  Mage Mishe
 • :gerye:
  Gerye
  Gerye
 • :bia inja:
  Bia Inja
  Bia Inja
 • :hekolah:
  Hekolah
  Hekolah
 • :balesh:
  Balesh
  Balesh
 • :love:
  Love
  Love
 • :gahhr:
  Gahhr
  Gahhr
 • :hehee:
  Hehee
  Hehee
 • Death::
  Death::
  Death::
 • :girl_blush:
  Girl Blush
  Girl Blush
 • :tell:
  Tell
  Tell
 • :-kal
  kal
  kal
 • :sharmande:
  Sharmande
  Sharmande
 • :hihi:
  Hihi
  Hihi
 • :eyyyyy:
  Eyyyyy
  Eyyyyy
 • :ehem:
  Ehem
  Ehem
 • :he:
  He
  He
 • ps:-
  ps
  ps
 • ::book
  book
  book
 • baghal:-
  baghal
  baghal
 • :::::kl
  khejel
  khejel
 • com:-
  com
  com
 • :baroon:
  Baroon
  Baroon
 • :vooooy:
  Vooooy
  Vooooy
 • :ekhtar:
  Ekhtar
  Ekhtar
 • :sham:
  Sham
  Sham
 • :almani:
  Almani
  Almani
 • :deldari:
  Deldari
  Deldari
 • :bomb:
  Bomb
  Bomb
 • :gozaresh:
  Gozaresh
  Gozaresh
 • :motalee:
  Motalee
  Motalee
 • :chemidonam:
  Chemidonam
  Chemidonam
 • :toop:
  Toop
  Toop
 • :tars:
  Tars
  Tars
 • :solh:
  Solh
  Solh
 • :newww:
  Newww
  Newww
 • :milan:
  Milan
  Milan
 • :alman:
  Alman
  Alman
 • :manchester:
  Manchester
  Manchester
 • :bayern:
  Bayern
  Bayern
 • :liverpool:
  Liverpool
  Liverpool
 • :barcelona:
  Barcelona
  Barcelona
 • :esteghlal:
  Esteghlal
  Esteghlal
 • :rom:
  Rom
  Rom
 • :real:
  Real
  Real
 • :chelsia:
  Chelsia
  Chelsia
 • :juventus:
  Juventus
  Juventus
 • :arsenal:
  Arsenal
  Arsenal
 • :masdom:
  Masdom
  Masdom
 • :italy:
  Italy
  Italy
 • :perspolis:
  Perspolis
  Perspolis
 • :inter:
  Inter
  Inter
 • شکلک 2
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :HIHI:
  HIHI
  HIHI
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :star:
  Star
  Star
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :vov:
  Vov
  Vov
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :cat:
  Cat
  Cat
تغییر پس زمینه